سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 15 شهریور 1393

جدول پروازی کاروان های حج 93 استان همدان

بسمه تعالی 

 جدول پروازی های رفت حج 93 استان همدان به شرح ذیل می باشد :

ضمناَ در قسمت پیوست  جدول pdf  قابل دسترس می باشد  

ردیف ایستگاه شرکت تاریخ پرواز شماره پرواز ساعت پرواز ظرفیت هواپیما مقصد مدینه شماره کاروان نام مدیر جمع تعداد ظرفیت استفاده شده ساعت حضور در فرودگاه ساعت تحویل بار یک روز قبل 
1 همدان ماهان 1393/06/30    5084 8:20 450 جده بعدظ 33168 مصطفی وزینی  166   454 3:00 9:00
2 همدان ماهان 1393/06/30   5084  8:20 450 جده بعد           33173 منصور ساعدی          119   5:00 11:00
4 همدان ماهان 1393/06/30    5084 8:20 450 جده بعد           33003 حاتم جهانگیری          167      4:00 10:00
                             
1 همدان ماهان 1393/06/31 5088 7:20 450 جده بعد          33025 بهرام لطیفی          141    452 2:00 9:00
2 همدان ماهان 1393/06/31 5088 7:20 450 جده بعد           33011 هادی میزایی         141   4:00 10:00
3 همدان ماهان 1393/06/31 5088 7:20 450 جده بعد 33164 منوچهر احقر  166   3:00 11:00
4 همدان ماهان 1393/06/31 5088 7:20 450 جده بعد 33149 سید  محمدرضا         اعتماد     4   3:00 11:00
                             
1 همدان ماهان 1393/06/31 5092 20:30 270 جده بعد 33185 حمید رضا دارابی  136 273 16:00 16:00
2 همدان ماهان 1393/06/31 5092 20:30 270 جده بعد 33149 سید محمدرضا    اعتماد 136   17:00 17:00
3 همدان ماهان 1393/06/31 5092 20:30 270 جده بعد 49008 هیئت پزشکی 1   17:00 17:00
                             
1 همدان ماهان     1393/07/01 5094 7:10 450 جده بعد 33151 رضا عزیزیان مصلح        167 452 2:00 9:00
2 همدان ماهان     1393/07/01 5094 7:10 450 جده بعد 33161 اکبر نوری  141   3:00 10:00
3 همدان ماهان     1393/07/01  5094 7:10 450 جده بعد 33012 محمد روستایی  140   4:00 11:00